Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

Privacyverklaring

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Stichting De Rots u over de wijze waarop Stichting De Rots persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Stichting De Rots persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als Stichting De Rots persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe Stichting De Rots omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Stichting De Rots, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Stichting De Rots.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Stichting De Rots

Stichting De Rots hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. Stichting De Rots verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting De Rots is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met Stichting De Rots, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Leeswijzer privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgedeeld in verschillende onderdelen. De hoofdlijnen zijn als eerste beschreven. Details vindt u daar onder beschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting De Rots en wat wordt er mee gedaan?

Stichting De Rots verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld donateurs, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden. Stichting De Rots verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die Stichting De Rots verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

Stichting De Rots verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Deze doeleinden zijn: het beheren van de ledenadministratie en de financiële administratie, het ontvangen van donaties, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van campagnes en acties voor verkiezingen en leden- en fondsenwerving en gericht informeren over verschillende aandachtsgebieden en bijeenkomsten.

Bij het verwerken van persoonsgegevens van donateurs en andersoortige giftgevers is Stichting De Rots tevens verplicht te voldoen aan de Wet financiering politieke partijen.

Donateurs

Stichting De Rots verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens,  eventuele functie binnen Stichting De Rots en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

  • Het beheren van de financiële administratie
  • Het gericht verzenden van informatie via de nieuwsbrieven.

Donateurs/giftgevers

Stichting De Rots verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, relatienummer, financiële gegevens, geboortedatum en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

  • Het ontvangen van donaties en de daarbij behorende rechten en plichten
  • Het beheren van de donateursadministratie
  • Het beheren van de financiële administratie
  • Het gericht verzenden van informatie via de nieuwsbrieven.

Nieuwsbriefontvangers

Stichting De Rots verwerkt uw (naam, geslacht,) e-mailadres, adres en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

  • Het verzenden van mailings waar u zich voor hebt aangemeld

Overige geïnteresseerden

Bij informatieaanvragen of aanmeldingen voor bijeenkomsten voor geïnteresseerden verwerkt Stichting De Rots alleen persoonsgegevens die voor dat doel noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

  • Het verzenden van de door u aangevraagde informatie

Hoe lang bewaart Stichting De Rots uw persoonsgegevens?

Stichting De Rots bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Hoe gaat Stichting De Rots om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Stichting De Rots of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Stichting De Rots heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen Stichting De Rots worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de secretaris van Stichting De Rots.

Binnen Stichting De Rots bijgehouden persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris; alleen de medewerkers (voorzitter en penningmeester) kunnen de lidmaatschapsgegevens inzien en wijzigingen aanbrengen.

Alle medewerkers zijn geïnformeerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. Stichting De Rots neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens door profilering of enige andere manier van geautomatiseerde besluitvorming.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Stichting De Rots en worden dus niet gedeeld met externe organisaties,  tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders.

Persoonsgegevens worden gedeeld met dergelijke externe dienstaanbieders voor het verzenden van post en digitale mailings, beheer van (mail-)servers, hosting van de website e.d. Wanneer Stichting De Rots persoonsgegevens laat verwerken door externe dienstaanbieders (volgens de AVG een Verwerker), hebben Stichting De Rots en de verwerker duidelijke afspraken gemaakt over het verwerken en de beveiliging van de persoonsgegevens (vastgelegd in een verwerkersovereenkomst).

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Stichting De Rots verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Recht van inzage, recht van correctie of recht van verwijdering

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen per e-mail (derots_stichting@yahoo.com) of via de post bij de secretaris (De Bleike 41, 8181KD Heerde).

Houd er rekening mee dat Stichting De Rots in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven voor verzoeken. Houd er tevens rekening mee dat Stichting De Rots in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van donateurs en andere giftgevers mag verwijderen.

Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om toestemming in te trekken (Recht van verzet) waarmee u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als het gaat om commerciële doeleinden of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Stichting De Rots u daarvoor afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor dat doeleinde.

Houd er rekening mee dat Stichting De Rots in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Houd er tevens rekening mee dat Stichting De Rots in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van donateurs en andere giftgevers mag verwijderen.

Websitebezoekgegevens en cookies

In het interne beheersysteem van de website van Stichting De Rots worden enkele algemene websitebezoekgegevens opgeslagen (waaronder het tijdstip van bezoek en het IP-adres van uw computer). Deze gegevens worden gebruikt voor geanonimiseerde statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting De Rots anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens blijven van Stichting De Rots en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Naast de websitebezoekgegevens die in het interne beheersysteem worden opgeslagen, maakt Stichting De Rots ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met uitzondering van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te kunnen bieden. Tevens optimaliseert Stichting De Rots hiermee de werking van de website. Bezoekersgegevens worden door Google alleen gebruikt om de Analytics-service te leveren en te onderhouden. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Gebruik van cookies

Stichting De Rots maakt op de website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Soorten cookies en toestemming

Deze website maakt onder andere gebruik van technisch noodzakelijke en functionele cookies (voor inloggen, uw voorkeursinstellingen (zoals taal) en analytische cookies van Google. Stichting De Rots maakt niet gebruik van meetpixels van Google of Facebook.

Overzicht cookies

Naast de functionele cookies van onze website zelf en het analytische cookie van Google Analytics plaatst de website verder nog de volgende cookies.

Cookie

Van wie?

Categorie

Doel van de cookie

DoubleClick, Google Adsense, Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing

Google

Tracking

Deze cookies maken het mogelijk om te registreren welke advertenties effectief zijn en welke niet, zodat advertenties worden getoond die voor jou zo relevant mogelijk zijn.

Facebook Custom Audience, Facebook Connect           

Facebook

Tracking

Met het cookies van Facebook Custom Audience en Facebook Connect kan Stichting De Rots data van haar website gebruiken om jou relevante advertenties op Facebook te tonen.

Facebook Social Plugins

Facebook

Tracking

Facebook Social Plugins zoals de knop Vind ik leuk, de knop Delen en Reacties zijn hulpmiddelen waarmee je je ervaringen op onze website met vrienden op Facebook kunt delen.

Google AJAX Search API

Google

Functioneel

Hiermee kunnen wij gebruik maken van de Google-zoekmachine op Stichting De Rotswebsite

Google Tag Manager

Google

Functioneel

Met deze tool kunnen we websitetags beheren vanuit 1 interface. Dit hulpprogramma is een cookieloos domein, dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt

Twitter Button

Twitter

Tracking

Twitter Button is een hulpmiddel waarmee je je ervaringen op onze website op Twitter kunt delen.

Twitter Syndication

Twitter

Tracking

Het cookie van Twitter Syndication maakt het mogelijk om advertenties te tonen die voor jou zo relevant mogelijk zijn.

Toestemming voor cookies

Technisch noodzakelijke en functionele cookies worden altijd geplaatst. Ook worden analytische cookies van Google Analytics altijd geplaatst; voor overige cookies wordt expliciete toestemming gevraagd.

U kunt huw toestemming voor cookies weghalen. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Tevens kunt u via uw browser instellen dat cookies van Google Analytics niet worden geplaatst (door hier te klikken).

In het geval dat u geen cookies toestaat kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website.

Waar kan ik terecht met een vraag of klant in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Stichting De Rots kunt u contact opnemen met Stichting De Rots, derots_stichting@yahoo.com of per post. Graag helpen wij u verder. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure Datalekken opgesteld.

Wijzigingen privacy beleid

Stichting De Rots streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Versie: mei 2018

We ontvingen een brief van broeder Gyóri Jozsef, voorzitter van de stichting Kózsikla Alapítvány in Debrecen, Hongarije. Mooi om te lezen hoe de stichting mensen kon helpen.
Hartelijke groeten aan de mensen in Nederland die ons helpen!
God zij dank dat wij ook in het jaar 2019 gemerkt hebben dat broeders en zusters ons
steunen en met ons werk meeleven.

Het blijft moeilijk om goede zorg te krijgen
De situatie in Oost Europa, in het bijzonder in de Oekraïne, blijft zorgelijk. Veel jongeren
emigreren, er zijn zelfs rijen van 8 tot 10 uur voor de grens. 18 en 19 jarigen moeten het
leger in, en deze jongeren proberen het land zo snel mogelijk te verlaten en ergens in Europa werk te vinden. Het land heeft daardoor veel gebroken gezinnen. Voor gezondheidszorg moeten Oekraïners uitwijken naar Hongarije. Sommigen hebben een zorgverzekering in Hongarije. Maar toch zijn er nog veel mensen die geen kans hebben op een goede behandeling.


Wij bieden zieke mensen verblijf en hulp
Het huis van De Rots in Debrecen (Hongarije) is nog steeds het belangrijkste deel van ons
werk. Patiënten en hun begeleiders kunnen bij ons verblijven tijdens de behandeling. We
proberen ze een plek te geven waar ze zich thuis voelen. We hebben kerkdiensten,
gesprekken en saamhorigheid. We ervaren dat dit onze gasten in zware periodes helpt en
hoop geeft voor de toekomst. God laat zien dat Hij zieken lichamelijk helpt, maar ook
geestelijk genezing geeft.


Het tehuis is mooi opgeknapt
We hebben een nieuw beheerdersechtpaar gevonden: Judit en Kálmán Szanyi uit de
Oekraïne. Zij zijn dankbaar dat zij dit werk mogen doen en zo ook een woning hebben. Zij hebben veel ideeën voor het huis. Onder leiding van dit
echtpaar is het hele huis gemoderniseerd. Alle ruimten zijn opnieuw geverfd en schoongemaakt. Oude meubels zijn vervangen door nieuwe. Het huis is weer als nieuw met de nieuwe kleuren. Bewoners hielpen met klussen. We konden hiervoor ook jullie financiële steun goed gebruiken. Het opknappen gaf ook een impuls,het aantal bewoners steeg daardoor tot meer dan 15 in een week.

Een paar voorbeelden
We zien ernstige aandoeningen bij onze bewoners. De Hongaarse regering betaalt een deel
van de behandelingen. We hebben veel contacten, ook in de Oekraïne, om de zorg en de
financiering te kunnen regelen. Dit jaar konden we helpen om voor 120 behandelingen
vergoeding te krijgen. Sommige behandelingen worden niet
betaald door de regering. We zijn dan erg druk om toch een
behandeling en financiering te regelen. Ook dit jaar zagen wij
wonderen van God. Als voorbeeld een moeder die op 42-jarige
leeftijd een baby verwachtte. Wegens complicaties
adviseerden de artsen een abortus, maar dat wilde zij niet. En
een gezonde dochter kwam ter wereld waarmee de moeder
weer naar huis ging.
En een jonge man verloor door een explosie bijna zijn hele
gezicht. Wij vonden een specialist in Boedapest die bereid was
verschillende operaties te verrichten. En het resultaat is heel
mooi, een wonder!

Wat zijn we blij met ons nieuwe transportbusje
Vorig jaar vroegen wij in de nieuwsbrief aandacht voor het kopen van een transportbusje.
Wij hebben ervoor gebeden! De stichting heeft nu een eigen busje. De collecte voor dit doel
overtrof alle verwachtingen. Wij danken u ook voor de financiële
ondersteuning. Wij konden voor dat geld een gebruikte auto
kopen van een goede vriend. Deze Ford Transit is nog in een heel
goede staat en kostte € 10.000. Wij kunnen het busje heel goed
gebruiken voor onze missie. Zo kunnen wij ons werk voortzetten,
ook na mijn pensioen.

Wij zijn dankbaar voor een mooi jaar
We zagen positieve veranderingen in het werk van de stichting.
Hartelijk dank voor alle gebeden en financiële hulp. Uw bijdrage heeft veel betekend. Dank
daarvoor! Wij bidden dat u ons werk wilt blijven ondersteunen in het jaar 2020. En wilt u
voor ons bidden?
God geve u gezegende Kerstdagen en Zijn vrede en genade voor het jaar 2020!
Debrecen, december 2019.
József en Kati Györi, medewerkers en curatorium.

 

 

We vragen u opnieuw om ons te helpen met dit mooie werk in Debrecen. Giften zijn welkom op
NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te Slochteren. Kunt u ons maandelijks steunen?
De Rots heeft ANBI erkenning.
De Here zegene ons werk!
Dhr. J.W. Klumpje, voorzitter
R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of liever per e-mail? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com
”