Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

Privacyverklaring

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Stichting De Rots u over de wijze waarop Stichting De Rots persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Stichting De Rots persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als Stichting De Rots persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe Stichting De Rots omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Stichting De Rots, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Stichting De Rots.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Stichting De Rots

Stichting De Rots hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. Stichting De Rots verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting De Rots is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met Stichting De Rots, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Leeswijzer privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgedeeld in verschillende onderdelen. De hoofdlijnen zijn als eerste beschreven. Details vindt u daar onder beschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting De Rots en wat wordt er mee gedaan?

Stichting De Rots verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld donateurs, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden. Stichting De Rots verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die Stichting De Rots verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

Stichting De Rots verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Deze doeleinden zijn: het beheren van de ledenadministratie en de financiële administratie, het ontvangen van donaties, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van campagnes en acties voor verkiezingen en leden- en fondsenwerving en gericht informeren over verschillende aandachtsgebieden en bijeenkomsten.

Bij het verwerken van persoonsgegevens van donateurs en andersoortige giftgevers is Stichting De Rots tevens verplicht te voldoen aan de Wet financiering politieke partijen.

Donateurs

Stichting De Rots verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens,  eventuele functie binnen Stichting De Rots en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

  • Het beheren van de financiële administratie
  • Het gericht verzenden van informatie via de nieuwsbrieven.

Donateurs/giftgevers

Stichting De Rots verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, relatienummer, financiële gegevens, geboortedatum en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

  • Het ontvangen van donaties en de daarbij behorende rechten en plichten
  • Het beheren van de donateursadministratie
  • Het beheren van de financiële administratie
  • Het gericht verzenden van informatie via de nieuwsbrieven.

Nieuwsbriefontvangers

Stichting De Rots verwerkt uw (naam, geslacht,) e-mailadres, adres en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

  • Het verzenden van mailings waar u zich voor hebt aangemeld

Overige geïnteresseerden

Bij informatieaanvragen of aanmeldingen voor bijeenkomsten voor geïnteresseerden verwerkt Stichting De Rots alleen persoonsgegevens die voor dat doel noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

  • Het verzenden van de door u aangevraagde informatie

Hoe lang bewaart Stichting De Rots uw persoonsgegevens?

Stichting De Rots bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Hoe gaat Stichting De Rots om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Stichting De Rots of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Stichting De Rots heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen Stichting De Rots worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de secretaris van Stichting De Rots.

Binnen Stichting De Rots bijgehouden persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris; alleen de medewerkers (voorzitter en penningmeester) kunnen de lidmaatschapsgegevens inzien en wijzigingen aanbrengen.

Alle medewerkers zijn geïnformeerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. Stichting De Rots neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens door profilering of enige andere manier van geautomatiseerde besluitvorming.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Stichting De Rots en worden dus niet gedeeld met externe organisaties,  tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders.

Persoonsgegevens worden gedeeld met dergelijke externe dienstaanbieders voor het verzenden van post en digitale mailings, beheer van (mail-)servers, hosting van de website e.d. Wanneer Stichting De Rots persoonsgegevens laat verwerken door externe dienstaanbieders (volgens de AVG een Verwerker), hebben Stichting De Rots en de verwerker duidelijke afspraken gemaakt over het verwerken en de beveiliging van de persoonsgegevens (vastgelegd in een verwerkersovereenkomst).

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Stichting De Rots verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Recht van inzage, recht van correctie of recht van verwijdering

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen per e-mail (derots_stichting@yahoo.com) of via de post bij de secretaris (De Bleike 41, 8181KD Heerde).

Houd er rekening mee dat Stichting De Rots in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven voor verzoeken. Houd er tevens rekening mee dat Stichting De Rots in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van donateurs en andere giftgevers mag verwijderen.

Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om toestemming in te trekken (Recht van verzet) waarmee u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als het gaat om commerciële doeleinden of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Stichting De Rots u daarvoor afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor dat doeleinde.

Houd er rekening mee dat Stichting De Rots in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Houd er tevens rekening mee dat Stichting De Rots in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van donateurs en andere giftgevers mag verwijderen.

Websitebezoekgegevens en cookies

In het interne beheersysteem van de website van Stichting De Rots worden enkele algemene websitebezoekgegevens opgeslagen (waaronder het tijdstip van bezoek en het IP-adres van uw computer). Deze gegevens worden gebruikt voor geanonimiseerde statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting De Rots anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens blijven van Stichting De Rots en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Naast de websitebezoekgegevens die in het interne beheersysteem worden opgeslagen, maakt Stichting De Rots ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met uitzondering van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te kunnen bieden. Tevens optimaliseert Stichting De Rots hiermee de werking van de website. Bezoekersgegevens worden door Google alleen gebruikt om de Analytics-service te leveren en te onderhouden. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Gebruik van cookies

Stichting De Rots maakt op de website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Soorten cookies en toestemming

Deze website maakt onder andere gebruik van technisch noodzakelijke en functionele cookies (voor inloggen, uw voorkeursinstellingen (zoals taal) en analytische cookies van Google. Stichting De Rots maakt niet gebruik van meetpixels van Google of Facebook.

Overzicht cookies

Naast de functionele cookies van onze website zelf en het analytische cookie van Google Analytics plaatst de website verder nog de volgende cookies.

Cookie

Van wie?

Categorie

Doel van de cookie

DoubleClick, Google Adsense, Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing

Google

Tracking

Deze cookies maken het mogelijk om te registreren welke advertenties effectief zijn en welke niet, zodat advertenties worden getoond die voor jou zo relevant mogelijk zijn.

Facebook Custom Audience, Facebook Connect           

Facebook

Tracking

Met het cookies van Facebook Custom Audience en Facebook Connect kan Stichting De Rots data van haar website gebruiken om jou relevante advertenties op Facebook te tonen.

Facebook Social Plugins

Facebook

Tracking

Facebook Social Plugins zoals de knop Vind ik leuk, de knop Delen en Reacties zijn hulpmiddelen waarmee je je ervaringen op onze website met vrienden op Facebook kunt delen.

Google AJAX Search API

Google

Functioneel

Hiermee kunnen wij gebruik maken van de Google-zoekmachine op Stichting De Rotswebsite

Google Tag Manager

Google

Functioneel

Met deze tool kunnen we websitetags beheren vanuit 1 interface. Dit hulpprogramma is een cookieloos domein, dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt

Twitter Button

Twitter

Tracking

Twitter Button is een hulpmiddel waarmee je je ervaringen op onze website op Twitter kunt delen.

Twitter Syndication

Twitter

Tracking

Het cookie van Twitter Syndication maakt het mogelijk om advertenties te tonen die voor jou zo relevant mogelijk zijn.

Toestemming voor cookies

Technisch noodzakelijke en functionele cookies worden altijd geplaatst. Ook worden analytische cookies van Google Analytics altijd geplaatst; voor overige cookies wordt expliciete toestemming gevraagd.

U kunt huw toestemming voor cookies weghalen. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Tevens kunt u via uw browser instellen dat cookies van Google Analytics niet worden geplaatst (door hier te klikken).

In het geval dat u geen cookies toestaat kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website.

Waar kan ik terecht met een vraag of klant in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Stichting De Rots kunt u contact opnemen met Stichting De Rots, derots_stichting@yahoo.com of per post. Graag helpen wij u verder. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure Datalekken opgesteld.

Wijzigingen privacy beleid

Stichting De Rots streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Versie: mei 2018


Hartelijke groeten aan onze donateurs, kerken en particulieren in Nederland. Wij danken God dat wij ook in 2018 de hulp mochten krijgen van onze broeders en zusters.
 
Wij vangen zo’n 8 personen op
In ons opvanghuis verblijven patiënten die een behandeling ondergaan. We kunnen ze een gevoel van ‘thuis’ geven. Samen beleggen we kerkdiensten en we praten met elkaar. Dit is heel waardevol voor de ernstig zieke mensen en hun familie.
Het aantal bewoners is hoger geweest. Dat komt doordat voor de Roemenen het zogenaamde HURO-programma is beëindigd. Door dit programma konden ze zes weken lang bij kanker een kobaltbestraling krijgen. Een andere oorzaak is dat veel mensen uit de Oekraïne werken in Hongarije en andere landen. Zij sluiten dan  een ziektekostenverzekering af.
 
Hoe wij ons voorzien in de dagelijkste benodigdheden
In het opvanghuis wonen de mensen gratis. De gasten helpen met het schoonhouden van het gebouw en dragen bij door het geven van geld. Daarvan kopen wij brood, levensmiddelen en andere noodzakelijke dingen. Enkele gemeenten bezoeken jaarlijks het opvanghuis en geven bijvoorbeeld groente. De meeste mensen zijn arm en hun ziekte heeft al veel gekost. Daarom is kleding heel erg belangrijk en zijn wij dankbaar voor de inzameling in Kampen.
 
Wij doen veel moeite om de juiste behandelingen te regelen
Op medisch gebied waren er in 2018 weer veel zware gevallen. De behandeling van sommige ziekten wordt door de Hongaarse overheid betaald. Onze medewerkster, Bakos Anita, helpt de mensen uit de Oekraïne aan de documenten en de juiste diagnose. Als de documenten klaar zijn (vertaald en al) worden ze naar een commissie in Boedapest gestuurd. Die commissie moet toestemming geven voor de behandeling.
Maar veel behandelingen worden niet door de overheid betaald. Voor deze mensen probeert onze stichting de behandeling te plannen bijvoorbeeld in Debrecen. Kati Györi is daar dit jaar weer druk mee geweest.
 
Een voorbeeld van hulp
Dit jaar zagen wij ook weer hoe God soms wonderlijk helpt. In het dorp Nagydobrony (Oekraïne) is met Nederlandse hulp een kindertehuis gebouwd. Daar wonen ongeveer 70 wezen of in de steek gelaten meisjes. Het tehuis heet de barmhartige Samaritaan (Lieuwe Boonstra is daar geweest). De leider van het tehuis, Katkó László is een geniale man. Hij heeft een grote boerderij ingericht om het tehuis van voedsel te voorzien. Echt een voorbeeld van zelfvoorziening! Hij heeft al lange tijd hartproblemen en dringend een operatie nodig. Hij mocht in Debrecen de operatie ondergaan. Onze stichting heeft die kosten betaald. Kati heeft bijna twee weken lang gebeld en gestreden om toestemming te krijgen voor opname in een hartsanatorium bij het Balatonmeer. De operatie lukte, maar daarna kwamen er weer problemen. Hij moest weer geopereerd worden met extra kosten. Ook die heeft de stichting betaald. ’s Nachts moest Kati proberen een arts te vinden om die operatie te doen. Gelukkig is hij nu weer thuis. Wij hebben veel van zulke gevallen en dan is direct ingrijpen noodzakelijk.
 
Onze plannen voor 2019 en daarna
Ik wil iets van mijn persoonlijke situatie vertellen. Het werk voor stichting De Rots doen wij al zo’n 25 jaar. Ik ben directeur van het Gereformeerde Gymnasium (een middelbare school) in Debrecen. Ik ben 64 jaar oud en ga in 2020 met pensioen. Als directeur kon ik veel betekenen voor de Stichting op het gebied van telefoon, computer, kopieerwerk etc. Belangrijk was dat het busje van de school ook beschikbaar was. Daarmee vervoeren wij de zieken, transporteren hulpmaterialen, bezoeken de mensen in Hongarije en de omliggende landen. Wij moeten ervan uitgaan dat de school in de toekomst niet meer kan helpen. Wij moeten voor onszelf zorgen en de mensen blijven bezoeken om hun concrete problemen te kennen en indien mogelijk te helpen.
 
Wij sparen voor een busje om het werk te blijven doen
Ook na 2020 willen mijn vrouw en ik de Stichting blijven helpen, als God ons tijd en energie geeft. Daarom willen wij graag dit jaar geld inzamelen voor het kopen van een busje. Wij denken dan aan een tweedehands busje van het merk Volkswagen transporter. Het moet namelijk een sterke bus zijn omdat de wegen slecht zijn.
 
Wij danken u nogmaals voor de giften en uw liefde in 2018! Wij vragen jullie ondersteuning, ook in het jaar 2019. Bid voor ons.
 
God geve u gezegende Kerstdagen, zijn vrede en genade in het jaar 2019!
József en Kati Györi, medewerkers en curatorium.
Debrecen, december 2018.
 
We vragen u opnieuw om ons te helpen met dit mooie werk in Debrecen. Wij ondersteunen het verzoek van József voor de aanschaf van een busje. Het is noodzakelijk voor het werk. Giften zijn welkom op NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te Slochteren.  Kunt u ons maandelijkse steunen? De Rots heeft ANBI erkenning.
De Here zegene ons werk!
Dhr. J.W. Klumpje, voorzitter
R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots en privacystatement  kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Vragen of wilt u deze brief niet langer ontvangen? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com