Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

BELEIDSPLAN STICHTING DE ROTS

 

Inleiding

Het eerste beleidsplan van Stichting De Rots is opgesteld om de oprichting van de stichting voor te bereiden. Stichting De Rots werd officieel opgericht op 19 februari 1997. Vanaf 1991 werden de werkzaamheden al opgestart en uitgevoerd.

Dit is de tweede versie van het beleidsplan.

 

Doelstelling

De doelstelling voor alle werkzaamheden van Stichting De Rots is het steunen en het in stand houden van een opvangtehuis in Debrecen, Hongarije voor ernstig zieken uit de Oekraïne en uit Roemenië.

 

Werkkader: algemeen

Stichting De Rots probeert de gestelde doelen te bereiken door het stimuleren, coördineren, adviseren en informeren van kerken en particulieren over de te verrichten activiteiten in Nederland en in Hongarije..

Het kader waarbinnen gewerkt wordt, is de geestelijke en materiële hulpverlening. De materiële hulpverlening is op het gebied van ter beschikking stellen van boeken, medicijnen en kleding. Financieel wordt het opvangtehuis in Debrecen ondersteund door het beschikbaar stellen van gelden voor met name medische behandelingen.

 

De uitvoering

Stichting De Rots onderscheidt de volgende kernactiviteiten:

 1. Verzorging van lectuur ten dienste van de geestelijke hulpverlening in het opvanghuis;
 2. Fondswerving in Nederland via het verspreiden van een nieuwsbrief.
 3. Materiële hulpverlening door middel van kleding en medicijnen.
 4. Informatie-uitwisseling via het onderhouden van een website: www.stichtingderots.nl en het uitgeven van een (digitale) nieuwsbrief;
 5. Geldelijk ondersteunen van het opvangtehuis in Debrecen. Eventueel worden operaties in Duitsland mede financieel ondersteund.

 

Beschrijving van de kernactiviteiten

 1. 1.    Het verzorgen van lectuur

 

In het opvanghuis zijn, naast de zieke personen, familieleden aanwezig die de verzorging van hun zieke familielid voor hun rekening nemen. Voor de geestelijke ondersteuning zijn predikanten aangetrokken die enkele keren per week een Bijbelstudie houden. Voor deze Bijbelstudies stelt Stichting De Rots dagboeken ter beschikking. Het gaat om het Bijbelse dagboek ‘Daylight’ in het Hongaars. De aanwezige personen zijn niet verplicht deze Bijbelstudies bij te wonen.

Een boekje over de ambten in de kerk is vertaald in het Hongaars. Stichting De Rots stelt dit boekje ook belangeloos voor de doelgroep ter beschikking.

The Candlestand Statement is vertaald in het Hongaars. Ook dit boekje wordt ter beschikking gesteld voor de aanwezige personen.

Deze drie uitgaven worden afgenomen van een andere stichting, namelijk Stichting Broederschap te Slochteren.

 

 1. Fondswerving

Jaarlijks wordt in de maand december aan de diaconieën van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en aan verschillende particulieren en andere stichtingen een (digitale) nieuwsbrief verzonden met de vraag om bij te dragen in de kosten voor het steunen en onderhouden van het opvangtehuis in Debrecen.

Gezien de geringe omvang van Stichting De Rots zullen grote projecten niet in aanmerking komen. Wel probeert Stichting De Rots een bijdrage te leveren in het in stand houden van het opvangtehuis door renovatie, jaarlijkse schilderbeurten etc.

Het stichtingsbestuur beoordeelt of een materiele aanvraag valt binnen het genoemde uitgangspunt. De aanvraag wordt in het bestuur besproken en via een bestuursbesluit bekrachtigd.

Daarnaast stelt stichting De Rots gelden beschikbaar voor het verlenen van medische hulp. Die hulp vindt plaats in ziekenhuizen in Debrecen.

 

 1. Materiële hulpverlening

Jaarlijks verzorgt Stichting De Rots een kledingtransport naar het opvangtehuis. Daarnaast voorziet de Stichting het opvangtehuis van medicijnen die niet in Hongarije te verkrijgen zijn. Het bestuur beoordeelt de aanvraag van het opvangtehuis en bekrachtigt de aanvraag met een bestuursbesluit.

 

 1. 4.    Informatie-uitwisseling

Een keer per jaar geeft Stichting De Rots een (digitale) nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief wordt een overzicht gegeven van de verschillende activiteiten van de stichting van de afgelopen tijd. Deze nieuwsbrief wordt beschikbaar gesteld aan kerken en comités en dient om de bekendheid met en de betrokkenheid bij het werk van Stichting De Rots te vergroten.

Daarnaast onderhoudt Stichting De Rots een website. Op deze site staat relevante informatie over de Stichting.

Het bestuur vergadert zoveel als nodig is om de activiteiten zo goed mogelijk voortgang te doen vinden.

 

 1. Inzameling van gelden voor de activiteiten van punt 1 t/m 4

Om de nodige activiteiten te kunnen blijven ontplooien is geld nodig. Door middel van informatieverstrekking aan kerken (diaconieën) en particulieren wordt gevraagd het werk van Stichting De Rots financieel te steunen. Het bestuur kan bestaande plaatselijke diaconieën en particulieren helpen bij het opzetten van bepaalde activiteiten voor het inzamelen van geld.

Via de (digitale) nieuwsbrief, artikelen in kerkbladen en andere activiteiten wordt gevraagd het werk van stichting De Rots te steunen. In grote lijnen worden de gelden verkregen door:

 • Bijdragen particulieren;
 • Bijdragen kerken (diaconieën);
 • Bijdragen andere stichtingen.

 

De gelden worden, risicomijdend, op een lopende rekening en een spaarrekening gezet.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden komen in aanmerking voor een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Deze vergoeding zal minimaal zijn en alleen betrekking hebben op bijvoorbeeld de onkosten voor verzending per post van de nieuwsbrief en eventueel kilometervergoeding voor de eigen auto.

 

Duur beleidsplan

Dit beleidsplan heeft een duur van drie jaar. In het voorjaar van het 2016 moet het beleidsplan weer herschreven worden. Het gebruiken van de naam De Rots

Als een plaatselijk comité de naam “De Rots” wil gebruiken, heeft zij daarvoor de toestemming nodig van het bestuur. Het bestuur heeft geen bezwaren als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Men dient zich volledig te scharen achter het uitgangspunt en de doelstelling van de stichting.
 2. Men moet een volledige financiële verantwoording geven aan het bestuur van Stichting De Rots.
 3. Stichting De Rots kan, bij niet nakomen van de afspraken, het verdere gebruik van de naam De Rots verbieden.

 

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kan men gebruik maken van het logo en het foldermateriaal van de stichting.

 

Kampen, augustus 2013.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 juli 2013.

 

J. Klumpje (voorzitter)

R. B. Cramer-Niemeijer (secretaresse)

L. G. Boonstra (penningmeester)

Inhoud