Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

BELEIDSPLAN STICHTING DE ROTS

 

Inleiding

Het eerste beleidsplan van Stichting De Rots is opgesteld om de oprichting van de stichting voor te bereiden. Stichting De Rots werd officieel opgericht op 19 februari 1997. Vanaf 1991 werden de werkzaamheden al opgestart en uitgevoerd.

Dit is de tweede versie van het beleidsplan.

 

Doelstelling

De doelstelling voor alle werkzaamheden van Stichting De Rots is het steunen en het in stand houden van een opvangtehuis in Debrecen, Hongarije voor ernstig zieken uit de Oekraïne en uit Roemenië.

 

Werkkader: algemeen

Stichting De Rots probeert de gestelde doelen te bereiken door het stimuleren, coördineren, adviseren en informeren van kerken en particulieren over de te verrichten activiteiten in Nederland en in Hongarije..

Het kader waarbinnen gewerkt wordt, is de geestelijke en materiële hulpverlening. De materiële hulpverlening is op het gebied van ter beschikking stellen van boeken, medicijnen en kleding. Financieel wordt het opvangtehuis in Debrecen ondersteund door het beschikbaar stellen van gelden voor met name medische behandelingen.

 

De uitvoering

Stichting De Rots onderscheidt de volgende kernactiviteiten:

 1. Verzorging van lectuur ten dienste van de geestelijke hulpverlening in het opvanghuis;
 2. Fondswerving in Nederland via het verspreiden van een nieuwsbrief.
 3. Materiële hulpverlening door middel van kleding en medicijnen.
 4. Informatie-uitwisseling via het onderhouden van een website: www.stichtingderots.nl en het uitgeven van een (digitale) nieuwsbrief;
 5. Geldelijk ondersteunen van het opvangtehuis in Debrecen. Eventueel worden operaties in Duitsland mede financieel ondersteund.

 

Beschrijving van de kernactiviteiten

 1. 1.    Het verzorgen van lectuur

 

In het opvanghuis zijn, naast de zieke personen, familieleden aanwezig die de verzorging van hun zieke familielid voor hun rekening nemen. Voor de geestelijke ondersteuning zijn predikanten aangetrokken die enkele keren per week een Bijbelstudie houden. Voor deze Bijbelstudies stelt Stichting De Rots dagboeken ter beschikking. Het gaat om het Bijbelse dagboek ‘Daylight’ in het Hongaars. De aanwezige personen zijn niet verplicht deze Bijbelstudies bij te wonen.

Een boekje over de ambten in de kerk is vertaald in het Hongaars. Stichting De Rots stelt dit boekje ook belangeloos voor de doelgroep ter beschikking.

The Candlestand Statement is vertaald in het Hongaars. Ook dit boekje wordt ter beschikking gesteld voor de aanwezige personen.

Deze drie uitgaven worden afgenomen van een andere stichting, namelijk Stichting Broederschap te Slochteren.

 

 1. Fondswerving

Jaarlijks wordt in de maand december aan de diaconieën van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en aan verschillende particulieren en andere stichtingen een (digitale) nieuwsbrief verzonden met de vraag om bij te dragen in de kosten voor het steunen en onderhouden van het opvangtehuis in Debrecen.

Gezien de geringe omvang van Stichting De Rots zullen grote projecten niet in aanmerking komen. Wel probeert Stichting De Rots een bijdrage te leveren in het in stand houden van het opvangtehuis door renovatie, jaarlijkse schilderbeurten etc.

Het stichtingsbestuur beoordeelt of een materiele aanvraag valt binnen het genoemde uitgangspunt. De aanvraag wordt in het bestuur besproken en via een bestuursbesluit bekrachtigd.

Daarnaast stelt stichting De Rots gelden beschikbaar voor het verlenen van medische hulp. Die hulp vindt plaats in ziekenhuizen in Debrecen.

 

 1. Materiële hulpverlening

Jaarlijks verzorgt Stichting De Rots een kledingtransport naar het opvangtehuis. Daarnaast voorziet de Stichting het opvangtehuis van medicijnen die niet in Hongarije te verkrijgen zijn. Het bestuur beoordeelt de aanvraag van het opvangtehuis en bekrachtigt de aanvraag met een bestuursbesluit.

 

 1. 4.    Informatie-uitwisseling

Een keer per jaar geeft Stichting De Rots een (digitale) nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief wordt een overzicht gegeven van de verschillende activiteiten van de stichting van de afgelopen tijd. Deze nieuwsbrief wordt beschikbaar gesteld aan kerken en comités en dient om de bekendheid met en de betrokkenheid bij het werk van Stichting De Rots te vergroten.

Daarnaast onderhoudt Stichting De Rots een website. Op deze site staat relevante informatie over de Stichting.

Het bestuur vergadert zoveel als nodig is om de activiteiten zo goed mogelijk voortgang te doen vinden.

 

 1. Inzameling van gelden voor de activiteiten van punt 1 t/m 4

Om de nodige activiteiten te kunnen blijven ontplooien is geld nodig. Door middel van informatieverstrekking aan kerken (diaconieën) en particulieren wordt gevraagd het werk van Stichting De Rots financieel te steunen. Het bestuur kan bestaande plaatselijke diaconieën en particulieren helpen bij het opzetten van bepaalde activiteiten voor het inzamelen van geld.

Via de (digitale) nieuwsbrief, artikelen in kerkbladen en andere activiteiten wordt gevraagd het werk van stichting De Rots te steunen. In grote lijnen worden de gelden verkregen door:

 • Bijdragen particulieren;
 • Bijdragen kerken (diaconieën);
 • Bijdragen andere stichtingen.

 

De gelden worden, risicomijdend, op een lopende rekening en een spaarrekening gezet.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden komen in aanmerking voor een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Deze vergoeding zal minimaal zijn en alleen betrekking hebben op bijvoorbeeld de onkosten voor verzending per post van de nieuwsbrief en eventueel kilometervergoeding voor de eigen auto.

 

Duur beleidsplan

Dit beleidsplan heeft een duur van drie jaar. In het voorjaar van het 2016 moet het beleidsplan weer herschreven worden. Het gebruiken van de naam De Rots

Als een plaatselijk comité de naam “De Rots” wil gebruiken, heeft zij daarvoor de toestemming nodig van het bestuur. Het bestuur heeft geen bezwaren als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Men dient zich volledig te scharen achter het uitgangspunt en de doelstelling van de stichting.
 2. Men moet een volledige financiële verantwoording geven aan het bestuur van Stichting De Rots.
 3. Stichting De Rots kan, bij niet nakomen van de afspraken, het verdere gebruik van de naam De Rots verbieden.

 

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kan men gebruik maken van het logo en het foldermateriaal van de stichting.

 

Kampen, augustus 2013.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 juli 2013.

 

J. Klumpje (voorzitter)

R. B. Cramer-Niemeijer (secretaresse)

L. G. Boonstra (penningmeester)

Inhoud


Hartelijke groeten aan onze donateurs, kerken en particulieren in Nederland. Wij danken God dat wij ook in 2018 de hulp mochten krijgen van onze broeders en zusters.
 
Wij vangen zo’n 8 personen op
In ons opvanghuis verblijven patiënten die een behandeling ondergaan. We kunnen ze een gevoel van ‘thuis’ geven. Samen beleggen we kerkdiensten en we praten met elkaar. Dit is heel waardevol voor de ernstig zieke mensen en hun familie.
Het aantal bewoners is hoger geweest. Dat komt doordat voor de Roemenen het zogenaamde HURO-programma is beëindigd. Door dit programma konden ze zes weken lang bij kanker een kobaltbestraling krijgen. Een andere oorzaak is dat veel mensen uit de Oekraïne werken in Hongarije en andere landen. Zij sluiten dan  een ziektekostenverzekering af.
 
Hoe wij ons voorzien in de dagelijkste benodigdheden
In het opvanghuis wonen de mensen gratis. De gasten helpen met het schoonhouden van het gebouw en dragen bij door het geven van geld. Daarvan kopen wij brood, levensmiddelen en andere noodzakelijke dingen. Enkele gemeenten bezoeken jaarlijks het opvanghuis en geven bijvoorbeeld groente. De meeste mensen zijn arm en hun ziekte heeft al veel gekost. Daarom is kleding heel erg belangrijk en zijn wij dankbaar voor de inzameling in Kampen.
 
Wij doen veel moeite om de juiste behandelingen te regelen
Op medisch gebied waren er in 2018 weer veel zware gevallen. De behandeling van sommige ziekten wordt door de Hongaarse overheid betaald. Onze medewerkster, Bakos Anita, helpt de mensen uit de Oekraïne aan de documenten en de juiste diagnose. Als de documenten klaar zijn (vertaald en al) worden ze naar een commissie in Boedapest gestuurd. Die commissie moet toestemming geven voor de behandeling.
Maar veel behandelingen worden niet door de overheid betaald. Voor deze mensen probeert onze stichting de behandeling te plannen bijvoorbeeld in Debrecen. Kati Györi is daar dit jaar weer druk mee geweest.
 
Een voorbeeld van hulp
Dit jaar zagen wij ook weer hoe God soms wonderlijk helpt. In het dorp Nagydobrony (Oekraïne) is met Nederlandse hulp een kindertehuis gebouwd. Daar wonen ongeveer 70 wezen of in de steek gelaten meisjes. Het tehuis heet de barmhartige Samaritaan (Lieuwe Boonstra is daar geweest). De leider van het tehuis, Katkó László is een geniale man. Hij heeft een grote boerderij ingericht om het tehuis van voedsel te voorzien. Echt een voorbeeld van zelfvoorziening! Hij heeft al lange tijd hartproblemen en dringend een operatie nodig. Hij mocht in Debrecen de operatie ondergaan. Onze stichting heeft die kosten betaald. Kati heeft bijna twee weken lang gebeld en gestreden om toestemming te krijgen voor opname in een hartsanatorium bij het Balatonmeer. De operatie lukte, maar daarna kwamen er weer problemen. Hij moest weer geopereerd worden met extra kosten. Ook die heeft de stichting betaald. ’s Nachts moest Kati proberen een arts te vinden om die operatie te doen. Gelukkig is hij nu weer thuis. Wij hebben veel van zulke gevallen en dan is direct ingrijpen noodzakelijk.
 
Onze plannen voor 2019 en daarna
Ik wil iets van mijn persoonlijke situatie vertellen. Het werk voor stichting De Rots doen wij al zo’n 25 jaar. Ik ben directeur van het Gereformeerde Gymnasium (een middelbare school) in Debrecen. Ik ben 64 jaar oud en ga in 2020 met pensioen. Als directeur kon ik veel betekenen voor de Stichting op het gebied van telefoon, computer, kopieerwerk etc. Belangrijk was dat het busje van de school ook beschikbaar was. Daarmee vervoeren wij de zieken, transporteren hulpmaterialen, bezoeken de mensen in Hongarije en de omliggende landen. Wij moeten ervan uitgaan dat de school in de toekomst niet meer kan helpen. Wij moeten voor onszelf zorgen en de mensen blijven bezoeken om hun concrete problemen te kennen en indien mogelijk te helpen.
 
Wij sparen voor een busje om het werk te blijven doen
Ook na 2020 willen mijn vrouw en ik de Stichting blijven helpen, als God ons tijd en energie geeft. Daarom willen wij graag dit jaar geld inzamelen voor het kopen van een busje. Wij denken dan aan een tweedehands busje van het merk Volkswagen transporter. Het moet namelijk een sterke bus zijn omdat de wegen slecht zijn.
 
Wij danken u nogmaals voor de giften en uw liefde in 2018! Wij vragen jullie ondersteuning, ook in het jaar 2019. Bid voor ons.
 
God geve u gezegende Kerstdagen, zijn vrede en genade in het jaar 2019!
József en Kati Györi, medewerkers en curatorium.
Debrecen, december 2018.
 
We vragen u opnieuw om ons te helpen met dit mooie werk in Debrecen. Wij ondersteunen het verzoek van József voor de aanschaf van een busje. Het is noodzakelijk voor het werk. Giften zijn welkom op NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te Slochteren.  Kunt u ons maandelijkse steunen? De Rots heeft ANBI erkenning.
De Here zegene ons werk!
Dhr. J.W. Klumpje, voorzitter
R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots en privacystatement  kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Vragen of wilt u deze brief niet langer ontvangen? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com