Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Giften kunt u overmaken op
IBAN NL 89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. stichting De Rots te Slochteren. De Stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), met fiscaal nummer 8058.14.000.

BELEIDSPLAN STICHTING DE ROTS

 

Inleiding

Het eerste beleidsplan van Stichting De Rots is opgesteld om de oprichting van de stichting voor te bereiden. Stichting De Rots werd officieel opgericht op 19 februari 1997. Vanaf 1991 werden de werkzaamheden al opgestart en uitgevoerd.

Dit is de tweede versie van het beleidsplan.

 

Doelstelling

De doelstelling voor alle werkzaamheden van Stichting De Rots is het steunen en het in stand houden van een opvangtehuis in Debrecen, Hongarije voor ernstig zieken uit de Oekraïne en uit Roemenië.

 

Werkkader: algemeen

Stichting De Rots probeert de gestelde doelen te bereiken door het stimuleren, coördineren, adviseren en informeren van kerken en particulieren over de te verrichten activiteiten in Nederland en in Hongarije..

Het kader waarbinnen gewerkt wordt, is de geestelijke en materiële hulpverlening. De materiële hulpverlening is op het gebied van ter beschikking stellen van boeken, medicijnen en kleding. Financieel wordt het opvangtehuis in Debrecen ondersteund door het beschikbaar stellen van gelden voor met name medische behandelingen.

 

De uitvoering

Stichting De Rots onderscheidt de volgende kernactiviteiten:

 1. Verzorging van lectuur ten dienste van de geestelijke hulpverlening in het opvanghuis;
 2. Fondswerving in Nederland via het verspreiden van een nieuwsbrief.
 3. Materiële hulpverlening door middel van kleding en medicijnen.
 4. Informatie-uitwisseling via het onderhouden van een website: www.stichtingderots.nl en het uitgeven van een (digitale) nieuwsbrief;
 5. Geldelijk ondersteunen van het opvangtehuis in Debrecen. Eventueel worden operaties in Duitsland mede financieel ondersteund.

 

Beschrijving van de kernactiviteiten

 1. 1.    Het verzorgen van lectuur

 

In het opvanghuis zijn, naast de zieke personen, familieleden aanwezig die de verzorging van hun zieke familielid voor hun rekening nemen. Voor de geestelijke ondersteuning zijn predikanten aangetrokken die enkele keren per week een Bijbelstudie houden. Voor deze Bijbelstudies stelt Stichting De Rots dagboeken ter beschikking. Het gaat om het Bijbelse dagboek ‘Daylight’ in het Hongaars. De aanwezige personen zijn niet verplicht deze Bijbelstudies bij te wonen.

Een boekje over de ambten in de kerk is vertaald in het Hongaars. Stichting De Rots stelt dit boekje ook belangeloos voor de doelgroep ter beschikking.

The Candlestand Statement is vertaald in het Hongaars. Ook dit boekje wordt ter beschikking gesteld voor de aanwezige personen.

Deze drie uitgaven worden afgenomen van een andere stichting, namelijk Stichting Broederschap te Slochteren.

 

 1. Fondswerving

Jaarlijks wordt in de maand december aan de diaconieën van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en aan verschillende particulieren en andere stichtingen een (digitale) nieuwsbrief verzonden met de vraag om bij te dragen in de kosten voor het steunen en onderhouden van het opvangtehuis in Debrecen.

Gezien de geringe omvang van Stichting De Rots zullen grote projecten niet in aanmerking komen. Wel probeert Stichting De Rots een bijdrage te leveren in het in stand houden van het opvangtehuis door renovatie, jaarlijkse schilderbeurten etc.

Het stichtingsbestuur beoordeelt of een materiele aanvraag valt binnen het genoemde uitgangspunt. De aanvraag wordt in het bestuur besproken en via een bestuursbesluit bekrachtigd.

Daarnaast stelt stichting De Rots gelden beschikbaar voor het verlenen van medische hulp. Die hulp vindt plaats in ziekenhuizen in Debrecen.

 

 1. Materiële hulpverlening

Jaarlijks verzorgt Stichting De Rots een kledingtransport naar het opvangtehuis. Daarnaast voorziet de Stichting het opvangtehuis van medicijnen die niet in Hongarije te verkrijgen zijn. Het bestuur beoordeelt de aanvraag van het opvangtehuis en bekrachtigt de aanvraag met een bestuursbesluit.

 

 1. 4.    Informatie-uitwisseling

Een keer per jaar geeft Stichting De Rots een (digitale) nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief wordt een overzicht gegeven van de verschillende activiteiten van de stichting van de afgelopen tijd. Deze nieuwsbrief wordt beschikbaar gesteld aan kerken en comités en dient om de bekendheid met en de betrokkenheid bij het werk van Stichting De Rots te vergroten.

Daarnaast onderhoudt Stichting De Rots een website. Op deze site staat relevante informatie over de Stichting.

Het bestuur vergadert zoveel als nodig is om de activiteiten zo goed mogelijk voortgang te doen vinden.

 

 1. Inzameling van gelden voor de activiteiten van punt 1 t/m 4

Om de nodige activiteiten te kunnen blijven ontplooien is geld nodig. Door middel van informatieverstrekking aan kerken (diaconieën) en particulieren wordt gevraagd het werk van Stichting De Rots financieel te steunen. Het bestuur kan bestaande plaatselijke diaconieën en particulieren helpen bij het opzetten van bepaalde activiteiten voor het inzamelen van geld.

Via de (digitale) nieuwsbrief, artikelen in kerkbladen en andere activiteiten wordt gevraagd het werk van stichting De Rots te steunen. In grote lijnen worden de gelden verkregen door:

 • Bijdragen particulieren;
 • Bijdragen kerken (diaconieën);
 • Bijdragen andere stichtingen.

 

De gelden worden, risicomijdend, op een lopende rekening en een spaarrekening gezet.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden komen in aanmerking voor een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Deze vergoeding zal minimaal zijn en alleen betrekking hebben op bijvoorbeeld de onkosten voor verzending per post van de nieuwsbrief en eventueel kilometervergoeding voor de eigen auto.

 

Duur beleidsplan

Dit beleidsplan heeft een duur van drie jaar. In het voorjaar van het 2016 moet het beleidsplan weer herschreven worden. Het gebruiken van de naam De Rots

Als een plaatselijk comité de naam “De Rots” wil gebruiken, heeft zij daarvoor de toestemming nodig van het bestuur. Het bestuur heeft geen bezwaren als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Men dient zich volledig te scharen achter het uitgangspunt en de doelstelling van de stichting.
 2. Men moet een volledige financiële verantwoording geven aan het bestuur van Stichting De Rots.
 3. Stichting De Rots kan, bij niet nakomen van de afspraken, het verdere gebruik van de naam De Rots verbieden.

 

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kan men gebruik maken van het logo en het foldermateriaal van de stichting.

 

Kampen, augustus 2013.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 juli 2013.

 

J. Klumpje (voorzitter)

R. B. Cramer-Niemeijer (secretaresse)

L. G. Boonstra (penningmeester)

Inhoud

We ontvingen een brief van broeder Gyóri Jozsef, voorzitter van de stichting Kózsikla Alapítvány in Debrecen, Hongarije. Mooi om te lezen hoe de stichting mensen kon helpen.
Hartelijke groeten aan de mensen in Nederland die ons helpen!
God zij dank dat wij ook in het jaar 2019 gemerkt hebben dat broeders en zusters ons
steunen en met ons werk meeleven.

Het blijft moeilijk om goede zorg te krijgen
De situatie in Oost Europa, in het bijzonder in de Oekraïne, blijft zorgelijk. Veel jongeren
emigreren, er zijn zelfs rijen van 8 tot 10 uur voor de grens. 18 en 19 jarigen moeten het
leger in, en deze jongeren proberen het land zo snel mogelijk te verlaten en ergens in Europa werk te vinden. Het land heeft daardoor veel gebroken gezinnen. Voor gezondheidszorg moeten Oekraïners uitwijken naar Hongarije. Sommigen hebben een zorgverzekering in Hongarije. Maar toch zijn er nog veel mensen die geen kans hebben op een goede behandeling.


Wij bieden zieke mensen verblijf en hulp
Het huis van De Rots in Debrecen (Hongarije) is nog steeds het belangrijkste deel van ons
werk. Patiënten en hun begeleiders kunnen bij ons verblijven tijdens de behandeling. We
proberen ze een plek te geven waar ze zich thuis voelen. We hebben kerkdiensten,
gesprekken en saamhorigheid. We ervaren dat dit onze gasten in zware periodes helpt en
hoop geeft voor de toekomst. God laat zien dat Hij zieken lichamelijk helpt, maar ook
geestelijk genezing geeft.


Het tehuis is mooi opgeknapt
We hebben een nieuw beheerdersechtpaar gevonden: Judit en Kálmán Szanyi uit de
Oekraïne. Zij zijn dankbaar dat zij dit werk mogen doen en zo ook een woning hebben. Zij hebben veel ideeën voor het huis. Onder leiding van dit
echtpaar is het hele huis gemoderniseerd. Alle ruimten zijn opnieuw geverfd en schoongemaakt. Oude meubels zijn vervangen door nieuwe. Het huis is weer als nieuw met de nieuwe kleuren. Bewoners hielpen met klussen. We konden hiervoor ook jullie financiële steun goed gebruiken. Het opknappen gaf ook een impuls,het aantal bewoners steeg daardoor tot meer dan 15 in een week.

Een paar voorbeelden
We zien ernstige aandoeningen bij onze bewoners. De Hongaarse regering betaalt een deel
van de behandelingen. We hebben veel contacten, ook in de Oekraïne, om de zorg en de
financiering te kunnen regelen. Dit jaar konden we helpen om voor 120 behandelingen
vergoeding te krijgen. Sommige behandelingen worden niet
betaald door de regering. We zijn dan erg druk om toch een
behandeling en financiering te regelen. Ook dit jaar zagen wij
wonderen van God. Als voorbeeld een moeder die op 42-jarige
leeftijd een baby verwachtte. Wegens complicaties
adviseerden de artsen een abortus, maar dat wilde zij niet. En
een gezonde dochter kwam ter wereld waarmee de moeder
weer naar huis ging.
En een jonge man verloor door een explosie bijna zijn hele
gezicht. Wij vonden een specialist in Boedapest die bereid was
verschillende operaties te verrichten. En het resultaat is heel
mooi, een wonder!

Wat zijn we blij met ons nieuwe transportbusje
Vorig jaar vroegen wij in de nieuwsbrief aandacht voor het kopen van een transportbusje.
Wij hebben ervoor gebeden! De stichting heeft nu een eigen busje. De collecte voor dit doel
overtrof alle verwachtingen. Wij danken u ook voor de financiële
ondersteuning. Wij konden voor dat geld een gebruikte auto
kopen van een goede vriend. Deze Ford Transit is nog in een heel
goede staat en kostte € 10.000. Wij kunnen het busje heel goed
gebruiken voor onze missie. Zo kunnen wij ons werk voortzetten,
ook na mijn pensioen.

Wij zijn dankbaar voor een mooi jaar
We zagen positieve veranderingen in het werk van de stichting.
Hartelijk dank voor alle gebeden en financiële hulp. Uw bijdrage heeft veel betekend. Dank
daarvoor! Wij bidden dat u ons werk wilt blijven ondersteunen in het jaar 2020. En wilt u
voor ons bidden?
God geve u gezegende Kerstdagen en Zijn vrede en genade voor het jaar 2020!
Debrecen, december 2019.
József en Kati Györi, medewerkers en curatorium.

 

 

We vragen u opnieuw om ons te helpen met dit mooie werk in Debrecen. Giften zijn welkom op
NL89 INGB 0007 2260 82 t.n.v. Stichting de Rots te Slochteren. Kunt u ons maandelijks steunen?
De Rots heeft ANBI erkenning.
De Here zegene ons werk!
Dhr. J.W. Klumpje, voorzitter
R.B. Cramer-Niemeijer, secretaresse
Ds. L.G. Boonstra, penningmeester
De (financiële) verslagen van het werk van De Rots kunt u nalezen op www.stichtingderots.nl.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of liever per e-mail? Mail ons: derots_stichting@yahoo.com
”